Disse sidene er historiske. De dokumenterer en aksjon for å redde Soon i 2005.
Vi tapte. Det er håpløst og vi gir oss ikke.

Spørsmål/svar

[Vet du noe vi ikke ved? Fortell oss om det!]

Hvorfor skal COOP boligspekulere i Son?
De skal sannsynligvis redde økonomiske underskudd i region Østfold.
Er tomten på 15 dekar verdt 20 millioner kroner?
COOP har gjort et røverkjøp. De fikk øke utnyttelsesgraden etter kontraktsinngåelsen. Mange kunne vært med å by på tomten med slike premisser.
Det er da ikke sååå fint i Son?
COOP's informasjonsdirektør Bjørn Kløvstad mener tydligvis det. Til Moss avis sier han: «For øvrig synes jeg ikke Son er så pittoreskt og spesielt som soningene skal ha det til. Det er slettes ikke alt som er like helhetlig og vakkert der. Det mangler rett og slett et helhetlig stedspreg.»
Er Soningene enige i at Son er så verdiløst?
En av over flere hundre underskrivere på www.stans-coop.no sier: «Son er en unik perle i Follo, hvor det er et unikt småhusmiljø som må tas vare på og ikke ødelegges med disse massive blokken som stenger åpenheten ned til sjøen.»
Hva sier COOP om sitt samfunnsansvar?
«Som en stor samfunnsaktør og leverandør av varer og tjenester kan Coop påvirke alt fra produksjon til markedsføring. Vi har derfor et ansvar for å gjøre vårt for å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning.»
Hvordan forstår COOP bærekraftig utvikling?
«Det er nedfelt i vårt verdigrunnlag at Coop skal vise omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling. Alle våre valg og handlinger skal være knyttet til dette løftet. For at en virksomhet kan kalles bærekraftig, må tre forhold tilfredsstilles: Økonomisk sunn drift, Miljøriktig og miljøtilpasset opptreden , Etisk og sosial hensyntagen, for eksempel overfor medarbeidere eller produsenter i utviklingsland»
Hva står i reguleringsbestemmelsene for tomten?
«Det skal legges vekt på at ny bebyggelse viderefører de typiske kvaliteter som kjennetegner Son. Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volumer, stiluttrykk, materialbruk, farger og lignende utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god arkitektonisk og estetisk tilpasning og at området framstår med et helhetlig preg.»
Hvordan klarte COOP å få gjennomslag for så store volumer?
COOP ba i brev til kommunen om å få øke mønehøyden for å kunne skape en bebyggelse a la Bryggen i Bergen eller i Trondheim. Økningen i høyde ble i realiteten brukt til å få inn enda en etasje og utforme et enda mer stedsfremmed prosjekt.
Kunne lokalsamfunnet deltatt i utviklingen?
Man kunne sørget for å involvere lokalsamfunnet på et tidlig tidspunkt i prosessen med å utvikle en kultivert atmosfære. En slik prosess kunne fanget opp folks behov, ønsker og forhåpninger. Det lokale engasjement ville styrket en engasjert, allsidig tilnærmelse til planleggingen, fremme tilhørighet til Son og lokal stolthet. Tilrettelegging for deltagelse hadde hindre dette uønskete, hastverkspregete og respektløse prosjektet med pinlige og ubehagelige omgivelser som resultat.
Hva sier advokat Skaaraas om utbyggingssaken?
«Det er gjort til dels grove feil ved behandlingen både av reguleringsplanen og byggeanmeldelsen. Tillatelsene slik de er godkjent, strider mot gjeldende regulering og de forutsetninger som har vært lagt til grunn under reguleringsbehandlingen. Feilene er av en slik karakter at byggetillatelsene må anses som ugyldige. Særlig alvorlig er det at avviket fra reguleringsplanen fremstår så vidt betydelige at de underliggende krav til samråd og medvirkning er tilsidesatt. Konsekvensene er at man har fått godkjent en byggesak i strid med kravene til estetikk og tilpasning. Det er særdeles uheldig i et sårbart bygningsmiljø som Son.» (PDF)
Vil lokalmiljøet i Son være enige i følgende uttalelse fra advokatfirmaet Selmer? (Coops advokater)
«Det har vært tett dialog mellom tiltakshaver, Vestby Kommune, velforeninger, naboer og øvrige interesserte.» (PDF)
Var det tett dialog mellom tiltakshaver og Son-folket?
For noen år siden var det tett dialog mellom kommunen, velforeninger og andre om utforming av Son Havn Nord (Archus og Snøhetta), med en egen arbeidsgruppe, sammensatt av politikere, foreninger og andre interesserte. Dette skisseprosjektet ble forvansket og utvannet gjennom reguleringsbehandlingen, uten at så svært mange egentlig forstod hva som skjedde, spesielt ikke da det som konsekvens av forhandlingene med COOP ble foretatt ytterligere endringer. Det var først da byggeprosjektet første gang dukket opp sent i fjor høst, at sjokket kom. Politikerne innså at de hadde sovet i timen, og befolkningen ble forbannet. Tett dialog mellom tiltakshavere og de andre er svært langt fra sannheten.
Har Vestby kommune vurdert byggetiltakets estetiske kvaliteter?
Advokatfirmaet Selmer i brev til Fylkesmannen: «Etter vår oppfatning er det mange misforståelser vedrørende kommunens adgang til å vurdere et byggetiltaks estetiske kvaliteter.»

Videre fra Selmer: «.. etter vår oppfatning er det nokså klart at det omsøkte tiltaket i dette tilfellet tilfredsstiller "rimelige" skjønnhetshensyn.»

Og: «... som arkitekten påpeker, er tiltaket nettopp tilpasset det maritime kystmiljø, men dette innebærer ikke at Sons tidligere bebyggelse skal kopieres.»

«byggeområdet framstår med et helhetlig preg»

«Videre vil en diskusjon om hva som er arkitektonisk "vakkert"/"maritimt"/"særegent" osv. alltid gi rom for ulike oppfatninger.»

«Vi vil påpeke at klagerne ikke har fasiten på hvordan et kystmiljø skal se ut.» (PDF)

Hvordan forsvarer arkitekten Kjell Reine i arkitektfirmaet Halvorsen og Reine as COOPs bryggeblokker som han har tegnet?
«Utgangspunktet er en fortolkning av Sons stedstypiske arkitektur.»

«Vi er trygge på at de omsøkte nybyggene representerer et spennende og moderne, men godt stedstilpasset byggeri som vil gavne tettstedet Son.»

«Utbyggingen fortjener å bli vurdert som en manifestasjon på det samtiden kan frembringe av spennende arkitektur fremfor etterligninger av gamle byggestrukturer.»

«... og vi er av den oppfatning at prosjektet viderefører de kvaliteter som kjennetegner Son.»

«Samtidsarkitekturens oppgave er å forankre tilbake, men samtidig antyde veien videre.»

Hva sier arkitekt Kjell Reine om klagerne?
«... sterk vilje er ikke alltid synonymt med gode evner.»

«... den praktisk estetiske erfaringsbanken er ikke utømmelig...»

«Foreninger tar på seg et stort ansvar ved å opptre som sensorer og sannhetsforvaltere i en slik sak.» (PDF)

Hvordan ble de estetiske kvaliteter sikret?
Kommunen har ikke selv foretatt vurdering av tiltakets estetiske kvaliteter, men har bare vist til COOP og vurderingen fra COOP's arkitekt, som igjen viser til en annen arkitekt (Kristin Jarmund), som dels har laget prosjekter som er rene katastrofer når det gjelder tilpasning til verneverdige miljøer.

Ingen har fasiten på hvordan et kystmiljø skal se ut, heller ikke arkitekt Reine, men han har prestert noe som tydeliggjør hvordan et kystmiljø ikke skal se ut. I så måte kan vi være ham takknemlig.

Arkitekt Reine påtar seg et enda større ansvar ved å opptre som sannhetsforvalter i en slik sak, men han kan bare stikke av når bygget står der og overlate elendigheten til Sons innbyggere.

Bør jeg melde meg ut av COOP?
Ja. Her et brev en av oss sendte til COOP:
To: medlemsservice@coop.no Gjennom mange år har jeg sett på Coop som en bedrift med tanker om fellesskapet,hvor den lille mann/kvinne's syn teller. Men med bakgrunn i hva som nå skjer i Son,hvor lokalbefolkningen har ønsket å beholde Sons egenart,og forsøkt å få Coop til å forandre nybygget slik at det kan passe inn i miljøet,ønsker jeg ikke lenger være medlem i deres organisasjon!!

Siste intervju i Moss Avis med adm.dir.viste bare den totale mangel på interesse for å vise noen forståelse,man kjører videre med dette bygget som hadde vært flott på Aker Brygge,men vil ødelegge kystperlen Son!!!!!!!

Det viser at det kun er pengene som teller hos dere også!! Bygget skal opp for enhver pris,fordi leilighetene er solgt,at det kun er leieboerene som kommer til å handle der spiller ingen rolle,det er åpenbart ikke butikken som teller!!

At jeg melder meg ut, merker dere ikke noe til,men at jeg heller ikke kommer til å sette mine ben i noen Coop butikk mer og at sikkert mange innbyggere og folk med tilknyning til Son,kommer til å gjøre det samme, får jeg virkelig håpe at dere merker,dette er voldtekt av Son!!!!!!!!!!!!!

Mine kort er klippet i stykker og regner som naturlig at jeg er utmeldt pr. dags dato.

Er alle innbyggerne enige?
Vi har hatt etpar kommentarer som signaliserer at de ikke en enige med oppropet vårt. Vi ønsker ikke å gjøre kommentar-kolonnen til et diskusjonsforum og har derfor fjernet meldingene. Vi gjengir en representativ melding her:
Kjell Kjellesen Kjellveien 7 IKKE TA DETTE SOM EN SIGNERT UNDERSKRIFT MOT COOP! Eneste jeg signerer for er å si at idioter som ikke vet hva et moderne bygg er, kan flytte til skogen og sette seg opp en leir. DET ER EN BUTIKK. Skal dere ha en stor skvulpende parkerings plass uten folk og sjel? Ta å bygg ferdig butikken, folk som sier "Å herregud det blir full boikott av coop" kommer til å endre mening så fort dem ser butikken. Herregud folk setter jo til og med penger for å stoppe detta, patetisk. Det er en butikk, og den skal bygges!
Hvem står bak aksjon stans-coop?
Erling Okkenhaug (erling@okkenhaug.com, tlf 92092522) er kontaktperson og redaktør. For tekniske henvendelser, kontakt Håkon Wium Lie (howcome@opera.com, 90192217).
Har noen skrevet om dere?
Lokalmagasinet

Fundamentet bygges nå:

COOP vil ha dette:

Det finnes alternativ:

Hva vil du ha?

Fra COOPs verdikompass: I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet... I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Klippet fra Østlandets Blad:
—Hva med den miljømessige profilen dere markedsfører dere med. Rimer den overens med utbyggingen i Son?
—Den profilen du sikter til, gjelder den maten vi selger. Den har ingen ting med utbyggingen å gjøre.

Bjørn Kløvstad, informasjons­direktør i Coop NKL: Vi akter ikke å endre verken volum eller utseende, selv om kritikken har vært skadelig for Coops rennomé. Nærmere jul vil vi ta kontakt med Soon og Omegns Vel for å høre om det er noe vi kan gjøre for Son.
Ivar Gudmundsen, leder Soon og Omegns Vel: Et søtt tilbud, men nei takk

Erling Okkenhaug i Allgrønn: Vi er inne i mange byer rundt om i Norge, men det som skjer i Son er kanskje noe av det groveste vi har sett. Vi mener at det som skjer er så umoralsk og brutalt at det bør komme en folkereisning mot dette. Det er patetisk av Coop å ikke kvalitetssikre slik at prosjektet følger bedriftens egne visjoner og profil. Stedstilpasning handler om det psykososiale miljøet og omsorgen for mennesker.

Uttalelse fra velforeningene i Sonområdet: Med den utbygging som det nå legges opp til, er vi redd for at Sonsområdet fratas mulighetene for å opprettholde de kvalitetene området gjennom årtier er kjent for, og som på begynnelsen av 1990-tallet førte til at Son tettsted ble utpekt som ett av de mest verneverdige tettstedene i landet.

Advokat Helge Skaaraas i vurdering av klage: Det beste for alle parter burde være at man går inn i en ny reguleringsprosess på fritt grunnlag hvor hensynet til samråd og medvirkning blir bedre og korrekt ivaretatt.

counter free hit invisible
Print CSS Printing a book with CSS: boom Håkon Wium Lie Håkon Wium Lie Håkon CSS Printing CSS Print Herik Ibsen skuespill